Przemysł

Na terenie gminy Dorohusk zarejestrowanych jest 235 podmiotów gospodarczych. Działalność gospodarcza ukierunkowana jest głównie na współpracę z Ukrainą. Funkcjonuje tu 1 przedsiębiorstwo państwowe, 5 spółek prawa handlowego, 5 spółdzielni oraz 186 zakładów osób fizycznych. Rozbudowa przejścia granicznego stwarza dodatkowe możliwości rozwoju działalności gospodarczej związanej z ruchem turystycznym i tranzytowym. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy zostały wydzielone tereny pod działalność inwestycyjną.

Do większych zakładów działających na terenie gminy Dorohusk należą:
- Samochodowy Skład Celny- Agencja Celna,
- CELMAK Sp. z o.o. w Lublinie, Oddział w Dorohusku,
- Agencja Celna Transport- Spedycja "JAG-FBG",
- LEDA Sp. z o.o. Warszawa, Oddział w Brzeźnie,
- PHU GRANICA, przejście graniczne w Dorohusku,
- PHU Export- Import ZOMAR S.A. w Chełmie,
- Przedsiębiorstwo Handlowo- Serwisowe MIDEX SERVICE Sp. z o.o. w Brzeźnie,
- Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa, Oddział w Chełmie,
- Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Brzeźnie.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Drogi
Łączna długość dróg na terenie gminy Dorohusk wynosi 186,1 km, w tym utwardzonych jest 105,5 km . Przez centralną część gminy biegnie droga krajowa Nr 12 (E-82) prowadząca do przejścia granicznego z Ukrainą. Z północy na południe biegnie droga wojewódzka Nr 816 Terespol- Sławatycze- Włodawa- Zosin łącząca trzy przejścia graniczne.

drogi łączna długość dróg w tym drogi utwardzone
km % km %
krajowe 16.8 9 17.3 100
wojewódzkie 20.5 11 20.5 100
powiatowe 53.3 28.7 45.3 87
gminne 46.0 24.8 19.4 42.2
zakładowe 3.0 1.7 3.0 100
rolnicze 46.0 24.8 0.0 0.0
razem 185.6 100.0 105.5 56.7

Linie kolejowe
Przez teren gminy przebiega normalna oraz szerokotorowa linia kolejowa Lublin- Chełm- Dorohusk- Kowel.

Wodociągi
W gminie Dorohusk działają trzy niezależne wodociągi z których korzysta łącznie 538 odbiorców. Obecnie trwają prace nad rozbudową sieci wodociągowej oraz budowa stacji uzdatniania wody.

Oczyszczanie ścieków i kanalizacja
W gminie funkcjonują trzy oczyszczalnie ścieków: w Brzeźnie, Dorohusku i Husynnem. Obecnie do sieci kanalizacyjnej przyłączonych jest 287 gospodarstw. Trwają prace nad rozbudową sieci w miejscowościach: Dorohusk, Dorohusk Osada, Beredyszcze, Zalasocze, Okopy i Kol. Okopy.

Sieć telefoniczna
Do sieci telefonicznej podłączone są wszystkie miejscowości gminy. Jest to nowoczesna sieć zapewniająca korzystanie z wszystkich usług świadczonych przez Telekomunikację Polską. Obecnie z telefonii stacjonarnej korzysta 1070 abonentów. Gmina objęta jest zasięgiem telefonii komórkowej. Znajdują się tu stacje przekaźnikowe Plus GSM, Era GSM i Centertel GSM.

Gazyfikacja
Obecnie na terenie gminy nie ma przewodowej instalacji gazowej. Kontynuowane są jednak prace nad budową sieci gazowej o następujących parametrach:
- sieć wysokiego ciśnienia - 12 km
- sieć niskociśnieniowa - 126 km
- liczba przyłączy - 1760 gospodarstw domowych i 35 obiektów użyteczności publicznej.