1a

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

  Inwestycję pt: „Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Dorohusk w miejscowości Dorohusk-Osada, Turka i Zalasocze - etap I" realizowaną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach Poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" wykonano w okresie wrzesień 2017 r. – maj 2018 r. Obejmowała ono swym zakresem budowę sieci wodociągowej w miejscowości Dorohusk – Osada, Turka i Zalasocze oraz budowę sieci kanalizacyjnej miejscowości Dorohusk – Osada.

   Długość wybudowanej sieci wodociągowej wynosi 5137 m, zaś długość sieci kanalizacyjnej 4846 m. Łączny koszt zadania wyniósł 2 161 969,79 zł, w tym kwota dofinansowania 924 314 zł.

1

2


2017.07.21 Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Dorohusk w miejscowości Dorohusk-Osada, Turka i Zalasocze - etap I

1a

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Operacja mająca na celu poprawę jakości usług świadczonych w zakresie gospodarki wodno- ściekowej mieszkańcom miejscowości Dorohusk - Osada, Turka i Zalasocze, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:
- budowa zbiorowego systemu zapotrzebowania w wodę 5,206 km,
- budowa systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych 4,634 km.

1a

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Dorohusk w miejscowości Dorohusk-Osada, Turka i Zalasocze - etap I

 Gmina Dorohusk otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt: "Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Dorohusk w miejscowości Dorohusk-Osada, Turka i Zalasocze - etap I" w ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020 planowana realizacja operacji lipiec 2017 – lipiec 2018 r. całkowita wartość zadania wynosi 4 152 467,69 zł, kwota dofinansowania 1 772 844 zł (63,63% kosztów kwalifikowalnych).

Planowana jest budowa sieci wodociągowej w następujących miejscowościach: Dorohusk – Osada, Turka i Zalasocze, o długości 5,206 km, 119 przyłączy, oraz sieć kanalizacyjna o długości 4,634 km, 39 przyłączy kanalizacyjnej.