eprY

2018.06.21 PODSUMOWANIE PROJEKTU „SENSORYCZNA EKSPEDYCJA" - RPLU.12.02.00-06-0011/16

Projekt SENSORYCZNA EKSPEDYCJA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 –Kształcenie ogólne.

Dofinansowanie projektu z UE: 115 260, 52zł
Dofinansowanie projektu z budżetu państwa:
10 090,10zł
Wkład własny:
10 250,00zł
Całkowita wartość projektu:
135 600,62zł

Celem projektu było: zwiększenie szans edukacyjnych uczniów oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej-ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych dla 83 uczniów w Dorohusku do 30.06.2018r. oraz podniesienie kompetencji 9 n-li w zakresie wykorzystania technologii TIK.

Grupę docelową stanowiło: 83 uczniów SP w Dorohusku, którzy posiadali orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej, opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, osiągnęli wynik wstępnej diagnozy poniżej 60%, posiadali rekomendację n-li zespołów matematyczno- przyrodniczych i j. obcych, zgodę rodziców i chęć uczestnictwa oraz 9 n-li przedmiotów matematyczno- przyrodniczych i informatyki zainteresowanych podniesieniem kompetencji z zakresu programowania.

Wsparcie oferowane uczestnikom projektu: 350 godzin zajęć projektowych +40 godz. szkolenia=390 zajęć
- szkolenie z zakresu programowania dla 9 n-li- 40 godzin,
- zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej ( 3 ucz. =2 dz+1 ch)- 75 godzin,
- zajęcia specjalistyczne CHCĘ BYĆ SUPER w kl. 2 i 3 ( 5 ucz=3dz+2ch.)-25 godzin,
- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne CZYTAM, ROZUMIEM, WIEM w kl. 3 (5 ucz=4dz+1ch.)- 25 godzin,
- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze ODKRYWAM, DOŚWIADCZAM, UMIEM w kl. 3 ( 8 ucz.=4dz+4ch- 25 godzin,
- zajęcia przyrodnicze JESTEM BADACZEM PRZYRODY w kl. 5 i 6 ( 24 ucz.=12dz+12ch)-75 godzin,
- zajęcia matematyczne CYFROWA KLASA w kl. 5 i 6 ( 22 ucz.=11dz+11ch)- 75 godzin,
- zajęcia j. angielskiego FANTASTYCZNE PLAYTORIUM w kl. 4 i 5 (16 ucz.=10dz+6ch)- 50 godzin.

Okres realizacji projektu: 01.08.2017r. - 30.06.2018r.
Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa im. kpt. Kazimierza Filipowicza „Korda" w Dorohusku.

Zespół koordynujący projekt: koordynator : p. Marta Biesiada; specjalista ds. monitoringu: p. Agata Radzięciak; specjalista ds. kadr i płac: p. Danuta Skiba; księgowa: p. Renata Walczuk


 2017.08.29 Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa im. kpt. Kazimierza Filipowicza „Korda” w Dorohusku rozpoczęła realizację projektu „SENSORYCZNA EKSPEDYCJA”

  Gmina Dorohusk - Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa im. kpt. Kazimierza Filipowicza „Korda" w Dorohusku z dniem 01.08.2017r. rozpoczęła realizację projektu „SENSORYCZNA EKSPEDYCJA" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne, którego zakończenie nastąpi 30.06.2018r. Rekrutacja do projektu odbędzie się z zachowaniem zasady równych szans, w tym równości płci.

  Głównym celem projektu jest podniesiona jakość oferty edukacyjnej, zwiększone szanse edukacyjne 37 uczniów i 46 uczennic SP przy ZSO w Dorohusku do 30.06.2018r. oraz podniesione kompetencje 9 nauczycieli przedmiotów matematyczno- przyrodniczych, informatyki i edukacji wczesnoszkolnej w zakresie wykorzystania technologii TIK . Cel szczegółowy- podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, a zwłaszcza ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Projektem objęta jest SP w Dorohusku oraz uczniowie tej szkoły zamieszkujący na terenie Gminy Dorohusk, którzy wywodzą się ze środowiska wiejskiego. Beneficjentami projektu jest również 9 nauczycieli przedmiotów matematyczno- przyrodniczych , informatyki i edukacji wczesnoszkolnej zatrudnionych w ZSO w Dorohusku, którzy ukończą szkolenie z zakresu programowania. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do grupy 83 uczniów w wieku od 7-12 lat, klas 1-6. Grupa docelowa zostanie wyłoniona na podstawie wyników sprawdzianów, analizy ocen końcoworocznych, składać będzie się z uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność ruchową, deficyty wiedzy z matematyki, przyrody, j. obcych. Szczegółowe kryteria rekrutacyjne na zajęcia projektowe: orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej, opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej, wynik wstępnej diagnozy poniżej 60%, rekomendacja n-li zespołów przedmiotowych matematyczno- przyrodniczych i j. obcych, zgoda rodziców i chęć uczestnictwa. Udział w projekcie jest bezpłatny, uczestnicy projektu wyposażeni zostaną w niezbędne pomoce do nauki. Projekt obejmuje szeroką gamę zajęć dodatkowych skierowanych do uczniów i uczennic klas1-6.

W ramach projektu realizowane będą:
- szkolenie z zakresu programowania dla 9 nauczycieli SP w Dorohusku
- rehabilitacja ruchowa dla 3 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności ruchowej
- zajęcia specjalistyczne „Rozwój kompetencji społecznych dzieci z zaburzeniami komunikacji CHCĘ BYĆ SUPER!"w kl. 2 i 3 SP (5 uczniów)
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne CZYTAM, ROZUMIEM, WIEM w kl. 3SP (5 uczniów)
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ODKRYWAM, DOŚWIADCZAM, UMIEM w kl.3 SP (8 uczniów)
- zajęcia przyrodnicze JESTEM BADACZEM PRZYRODY w kl. 5 i 6 SP (24 uczniów)
- zajęcia matematyczne CYFROWA KLASA w kl. 5 i 6 SP (22 uczniów) 
- zajęcia j. angielskiego FANTASTYCZNE PLAYTORIUM w kl. 4 i 5 SP (16 uczniów).

  Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą lepiej przygotowani do dalszej nauki, a szkoła zyska nowe formy nauczania. Projekt umożliwi beneficjentom niwelowanie dysharmonii rozwojowych, doskonalenie porozumiewania się w językach obcych; doskonalenie kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo- technicznych; kompetencji informatycznych (wykorzystanie narzędzi i technologii TIK oraz języków programowania); umiejętności uczenia się; kompetencji społecznych, a także twórczego myślenia i przedsiębiorczości. Dzięki wykorzystaniu narzędzi i technologii informacyjno- komunikacyjnej obecnej w rzeczywistości pozaszkolnej, łatwiej będzie dotrzeć do uczniów w szkole, szczególnie tych, którzy osiągają niskie lub przeciętne wyniki w nauce. Bazując na przeprowadzonej diagnozie, zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia, na których prowadzący zastosują innowacyjne metody i formy nauczania oraz poszukają wspólnych płaszczyzn komunikacji z dziećmi przy wykorzystaniu narzędzi i technologii TIK. Wszystkie zajęcia- w tym te, które odbędą się w sali rehabilitacyjnej prowadzone będą indywidualnie bądź w małych zespołach (5 - 8 osób), dzięki czemu umożliwią indywidualizację pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, stworzą warunki do nauczania eksperymentalnego, umożliwią rozwój właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Uczniowie objęci wsparciem projektu zostaną pozytywnie zmotywowani do dalszego podejmowania działań ukierunkowanych na rozwój osobisty. Realizacja projektu jest istotna dla całego środowiska szkolnego i społeczności Gminy Dorohusk, gdyż kompleksowo i trwale przyczyni się do jakościowych zmian w funkcjonowaniu szkoły. Zmodernizowana baza szkolna, utworzenie sali do rehabilitacji umożliwią wykorzystanie innowacyjnych metod i technologii w procesie nauczania Bezpłatne zajęcia dodatkowe i kombinacja nowoczesnych metod nauczania, podniosą jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej i stanowić będą ogromną zachętę do nauki metodami, które są na co dzień dla uczestników niedostępne.

  Przy okazji projektu SP zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dodatkowych min. : sprzęt rehabilitacyjny, radiomagnetony, i inne. Projekt zapewni każdemu dziecku objętemu wsparciem w ramach projektu pomoc specjalistów i pedagogów, zgodną z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, w okresie do końca realizacji projektu. W wyniku realizacji projektu zostanie nawiązana również współpraca z rodzicami uczniów objętych wsparciem.

Dofinansowanie projektu z UE: 115 260,52 zł
Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 10090,10 zł
Wkład własny: 10250,00 zł
Całkowita wartość projektu: 135 600,62 zł

BIURO PROJEKTU:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa im. kpt. Kazimierza Filipowicza „Korda" w Dorohusku, ul. Niepodległości 49, 22 - 175 Dorohusk, tel. 82 566 10 12    http://www.zsodorohusk.szkolnastrona.pl

Marta Biesiada - koordynator projektu, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agata Radzięciak- specjalista ds. monitoringu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Projektu udziela wszelkich informacji.

eprY