eprY

   Gmina Dorohusk otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu pt: „Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Dorohusk – etap II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 23 maja 2018 r.

Głównym celem projektu jest ochrona zdrowia 64 mieszkańców Gminy Dorohusk oraz poprawa atrakcyjności inwestycyjnej, osadniczej i turystycznej gminy. Przedmiotem projektu jest budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dorohusk. Trasa sieci przebiegać będzie przez 7 miejscowości objętych projektem: Dobryłówka, Ludwinów, Okopy, Okopy Kolonia, Rozkosz, Wólka Okopska i Zamieście.
Zakładane rezultaty projektu to przede wszystkim: 13 598,5 m nowo wybudowanej sieci wodociągowej, dostęp 64 mieszkańców gminy do bieżącej wody, podniesienie atrakcyjności gminy dla przyszłych inwestorów jak i turystów oraz poprawa środowiska naturalnego.

Zaprojektowano 20 szt. podłączeń w tym 3 szt. studzienek wodomierzowych i 17 szt. podłączeń do budynków, posiadających przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Dla zabezpieczenia potrzeb przeciwpożarowych zaprojektowano hydranty przeciwpożarowe-58 szt. Powstała sieć zasilana będzie z ujęcia wody w miejscowości Dorohusk i Rozkosz.

Okres realizacji projektu 01.04.2019 r. – 30.11.2019 r.
Całkowity koszt projektu – 4 506 391,37 zł
Wartość dofinansowania – 3 073 029,20 zł