Logoty R  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn.: „Modernizacja budynku Pałacu Suchodolskich w Dorohusku – Osadzie wraz z otoczeniem" mająca na celu zagospodarowanie oraz zachowanie obiektu dziedzictwa lokalnego wraz z jego otoczeniem poprzez remont zabytkowego budynku Pałacu Suchodolskich w Dorohusku wybudowanego w XVIII w. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:
- liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim – 1 szt.,
- liczba osób, które zapoznały się z lokalnym dziedzictwem kulturowym – 1000 os.

Gmina Dorohusk otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt: "Modernizacja budynku Pałacu Suchodolskich w Dorohusku – Osadzie wraz z otoczeniem" w ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020 planowana realizacja operacji czerwiec - listopad 2018 r. całkowita wartość zadania wynosi 521 220,40 zł, kwota dofinansowania 269 636 zł (63,63% kosztów kwalifikowalnych).

Przedmiotem operacji jest modernizacja Pałacu Suchodolskich w Dorohusku - Osadzie wraz z otoczeniem, która przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego oraz zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej. W ramach operacji zaplanowano wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynku pałacu, przebudowę drogi prowadzącej bezpośrednio do budynku pałacu. Nad prawidłową realizacją robót budowlanych będzie miał piecze inspektor nadzoru inwestorskiego. W wyniku realizacji operacji zostanie zmodernizowany obiekt lokalnego dziedzictwa kulturowego wraz z otoczeniem.