Gmina Dorohusk od 01.08.2011 r. realizuje projekt systemowy „Indywidualizacja drogą do rozwoju umiejętności uczniów”.

 

Potrzeba wdrażania projektu wynika z dwóch powodów:

 1. Realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
  w poszczególnych typach szkół. Zapis z podstawy programowej mówi, iż: „szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do potrzeb
  i możliwości”.

 2. Zaprojektowanych i konsultowanych zmian w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Każda placówka biorąca udział w projekcie musi spełniać standardy dotyczące:

I. opracowania programów nauczania uwzględniających indywidualizację pracy z uczniem (zespół nauczycieli odpowiedzialny za indywidualizację procesu nauczania, diagnoza problemów/potrzeb edukacyjno - wychowawczych,)

II. realizację programów nauczania uwzględniających indywidualizację pracy z uczniem
w ramach zajęć obowiązkowych,

III. doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli komplementarnie w stosunku do opracowanych rozwiązań w zakresie indywidualizacji procesu nauczania (zajęcia obowiązkowe, zajęcia dodatkowe).

IV. doposażenia bazy dydaktycznej w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt specjalistyczny zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z zaplanowanych zajęć dodatkowych

V. realizację zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego 

Standardy I-III szkoły powinny obligatoryjnie spełniać przed przystąpieniem do realizacji projektu, natomiast IV-V można spełnić poprzez udział w projekcie. 

Indywidualizacja jest wdrażana we wszystkich szkołach na terenie Gminy Dorohusk.

Każda ze szkół realizuje zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu nauczania.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dorohusku odbywają się:

 • zajęcia dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,

 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

 • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej

 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych,

 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie j. angielskiego.

W Szkole Podstawowej w Michałówce odbywają się:

 • zajęcia dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,

 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych,

 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych plastycznie.

W Szkole Podstawowej w Świerżach:

 • zajęcia dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,

 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadą postawy,

 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych.

W Szkole Podstawowej w Wólce Okopskiej:

 • zajęcia dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,

 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadą postawy,

 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeźnie:

 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,

 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadą postawy,

 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych,

 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych teatralnie,

 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych plastycznie.

Łącznie wsparciem objętych zostanie 137 dziewcząt i chłopców klas I-III z terenu Gminy Dorohusk.

Koordynator:

Renata Wójcik

Biuro Projektu:

Urząd Gminy Dorohusk

ul. I Armii Wojska Polskiego 50

22-175 Dorohusk

Pok. 11

tel. 82 566 10 89